Karaktereienskappe van ‘n suksesvolle persoon

Vandag wil ek ietwat wegbeweeg van ‘n suiwer finansiële preek en op die karaktereienskappe van suksesvolle entrepreneurs fokus, skryf Pieter Willem Moolman.

Gedurende die afgelope dertig jaar in die sakewêreld was ek in die bevoorregte posisie om te kon waarneem hoekom sekere persone suksesvol is en ander nie.

Hulle glo in hulself; tot die man toe. Dis hoekom ek gedurig sê die beste belegging is om in jouself te belê – en dan praat ek nie van motors, klere en duursaamhede nie.

‘n Belegging in jou eie onderneming gee normaalweg ‘n bogemiddelde opbrengs en jóú beheer oor jou toekoms.

Entrepreneurs het die vermoë om besluite te neem. Hierdie eienskap is kardinaal belangrik aangesien besluite daartoe lei dat dinge gebeur.

Ongelukkig plaas dit druk op individue omdat daar dikwels vinnige en ongewilde besluite geneem moet word. Goeie sakegeleenthede kan egter skipbreuk ly wanneer daar ‘n gebrek aan spoedige besluitneming is.

Soms gaan verkeerde besluite geneem word. Dit is deel van besigheid en daar moet planne in plek wees om ‘n alternatief in werking te stel.

Waagmoed, of meer wetenskaplik gestel, ‘n aptyt vir risiko is ‘n verdere en noodsaaklike karaktereienskap van ‘n entrepreneur. As jy nie bereid is om uit jou gemaksone uit te beweeg nie, gaan jy sukkel om groot suksesse te maak.

Die sakewêreld is maar ‘n onsekere omgewing en faktore wat buite ons beheer is, kan ‘n groot invloed hê. Die Engelse praat van “herd behaviour” wat jou nêrens gaan bring nie – jy sal moet waag om, soos die spreekwoord sê, te kan wen.

Dink gróót! Baie van ons onderskat ons vermoë en dink in die proses te klein. Dit kan en sal die groei van jou onderneming beïnvloed.

Suksesvolle sakemense maak tyd om te dink. Maak seker jy kom uit die enjinkamer van jou besigheid uit om aandag aan aspekte soos toekomstige strategieë en moontlike sterk- en swakpunte te bestee.

Omring jou met die regte mense. Mense wat die bottel halfleeg sien kan jou en jou onderneming negatief beïnvloed.

Dit alles beteken natuurlik net mooi niks as jy nie bereid is om hard en met toewyding te werk nie.

Jy moet ‘n absolute passie hê om jou planne tot uitvoering te bring. Baie droom groot, maar misluk wanneer dit by uitvoering kom.

Onthou, teleurstellings en mislukkings is deel van die groeiproses. Wees geduldig en moenie dat dit jou langtermynplanne beïnvloed nie.

Pieter Willem Moolman is die stigter van PWM Financial Management in Port Elizabeth.

Kontak ons vir meer finansiële en beleggingsadvies.

Boedelontleding vereiste vir ‘n testament

‘n Noukeurige boedelontleding is van onskatbare waarde vir enigeen wat ‘n inkomste verdien , skryf Pieter Willem Moolman.

En een van die eerste vrae wat beantwoord moet word, is wat die invloed van boedelbelasting gaan wees wanneer jy tot sterwe kom.

‘n Finansiële beplanner sal kan bepaal of boedelbelasting betaalbaar gaan wees en of daar wettige maniere – soos die moontlike herstrukturering van besigheidstrukture – is om dit te beperk.

Moet ook nie die invloed van kapitaalwinsbelasting onderskat nie en, indien jy buite gemeenskap van goedere met inbegrip van die aanwasbedeling getroud is, maak seker jy weet hoe die aanwasbedeling jou boedel gaan raak.

Kom ons kyk na die voorbeeld van ‘n boer wat sy onderneming in 20 jaar gelede begin het toe hy en sy vrou so te sê niks op hul naam gehad het nie.

Sy netto boedel – minus die lewensversekering wat aan sy vrou begunstig is – staan nou op sowat R40 miljoen. Sy bates bestaan hoofsaaklik uit plase.

In sy testament word bepaal dat sy plase aan sy trust bemaak word en die restant aan sy vrou.

Wat hy nie besef het nie, is dat sy vrou ‘n aanwas-eis van om en by R20m teen die boedel sal hê indien hy nou sou sterf. En dít moet uit sy boedel betaal word.

Hy sal dus seker moet maak daar is genoeg geld in die boedel om uitgawes soos uitstaande skuld, aanwas-eise en kontantbemakings te dek. Daaronder val ook boedelkoste, wat meesters- en eksekuteurstariewe, boedelbelasting en kapitaalwins insluit.

Dit bring ‘n mens terug by versekering. As daar nie genoeg kontant in die boedel is nie, bied lewensversekering ‘n eenvoudige manier om dit reg te stel.

‘n Testament bly maar een van die belangrikste aspekte van boedelbeplanning en daarom moet ‘n mens seker maak dis geldig, eenvoudig en prakties uitvoerbaar.

Dit is natuurlik baie makliker om een op te stel indien jy ‘n boedelontleding gedoen het. Jy moet immers weet wát jy kan bemaak.

Dit sal verhoed dat jy iets bemaak wat nie bestaan nie of dat erfgename onaangename verrassings kry.

‘n Kliënt wat sy onderneming aan sy inter vivos-trust en die res van sy boedel aan sy vrou bemaak het, was baie verbaas toe ek aan hom uitgewys het sy gaan niks erf nie.

Hy het gemeen die restant bestaan uit omtrent R3m plus sy persoonlike besittings, maar ek het bereken die boedelkoste beloop sowat R4m.

Wat ek dus sê, is dat ‘n volledige boedelontleding ‘n vereiste vir ‘n sinvolle en maklik uitvoerbare testament is.

Pieter Willem Moolman is die stigter van PWM Financial Management in Port Elizabeth.

Kontak ons vir meer finansiële en beleggingsadvies.

Die moets en moenies van versekering

Ons het al almal mense gehoor kla dat hulle elke maand hul premies betaal, maar dat die versekeraar nie wil uitbetaal wanneer dit by eis kom nie, skryf Pieter Willem Moolman.

Hoewel dit bekend klink, het jare se ondervinding my geleer versekeraars betaal wel eise volgens kontrak uit.

Dis hoofsaaklik wanneer kontrakvoorwaardes nie nagekom word nie wat eise gerepudieer word en uitbetalings nie plaasvind nie.

Dis ook so dat “grys eise” somtyds voorkom. Dit verwys na eise wat nie noodwendig duidelik en maklik identifiseerbaar is nie en hier speel die makelaar ‘n belangrike rol in die onderhandelingsproses.

Ek dink dis belangrik om vandag oor ‘n paar moets en moenies te praat – die goed wat elkeen met korttermynversekering behoort te weet.

Een van die belangrikste aspekte is om seker te maak jou maandelikse premies word betaal.

Dit gebeur veral in twee gevalle dat dit agterweë bly: onvoldoende fondse of as ‘n versekerde van bank verander en nie die debietorder aanpas nie.

Die algemene beginsel in hierdie verband is dat onbetaalde versekering na onbetaalde eise lei.

Die onus lê ook by die versekerde om seker te maak die versekerde bedrae is voldoende. Onthou, dit sluit die woonhuis, inhoud van die woonhuis asook die voertuie in.

Die ideaal is om ‘n waardasie te laat doen. In die praktyk is die versekerde waarde van die inhoud van die woonhuis dikwels ‘n probleem.

‘n Nuttige wenk aan lesers is om ‘n volledige inventaris van jou huisinhoud te laat optrek. Die skattings wat normaalweg gedoen word, is nie akkuraat genoeg nie.

So ‘n inventaris sal ook help om die eis ten tyde van ‘n totale verlies te bewys. Finansiële beplanners soos ons sal met graagte ‘n formaat vir ‘n inventaris verskaf.

Omdat eise rondom diefstal en inbrake besig is om toe te neem, is sekuriteitsmaatreëls vir versekeraars nou ‘n groter prioriteit.

Maak seker jou maatreëls strook met dit wat deur die versekeraar verlang word. Dit is nie fynskrif nie en word duidelik uitgespel.

Nog ‘n wenk is om seker te maak jou alarm is geaktiveer wanneer niemand tuis is nie. Indien nie, verwag probleme met jou eis.

Die risiko-adres en gereelde bestuurders van motors is die laaste aspek wat ek nou wil aanraak. Dié probleem kom veral voor wanneer kinders die huis verlaat.

Maak seker jou kind is as gereelde bestuurder op die polis genoteer en dat die risiko-adres (waar die motor normaalweg oornag) korrek is.

Die moets en moenies is legio – maar volgende slag meer daaroor.

Pieter Willem Moolman is die stigter van PWM Financial Management in Port Elizabeth.

Kontak ons vir meer finansiële en beleggingsadvies.

Stel doelwitte vir die finansiële jaar

Ons staan op die drempel van ‘n nuwe finansiële jaar wat heel waarskynlik baie nuwe uitdagings gaan hê, skryf Pieter Willem Moolman.

Dis gewaarborg om talle verrassings en veranderinge op te lewer wat op elkeen se lewe ‘n invloed gaan hê – daarom gee ek vandag enkele riglyne vir finansiële oorlewing in hierdie onsekere tye.

Die eerste belangrike aspek is die vraag of jy weet waar jy oor ‘n jaar, of selfs vyf, finansieel wil wees. Stel jy vir jouself doelwitte of leef jy maar van dag tot dag?

Die Amerikaanse bofbalspeler van ouds, Yogi Berra, het altyd gesê as jy nie weet waarheen jy op pad is nie, sal jy waarskynlik nie daar uitkom nie. Stel dus vir jou doelwitte.

Die stel van doelwitte sal egter nie jou bas red nie. Jy moet baie hard werk en dissipline aan die dag lê om hulle te bereik.

Baie van ons het drome en baie van ons stel doelwitte, maar min is werklik bereid om skouer aan die wiel te sit.

Daar sal sonder twyfel terugslae wees wat moontlik jou inisiatiewe kan demp, maar daar is ‘n spreekwoord wat lui dat die mees suksesvolle mense diegene is wat een keer meer opstaan as wat hulle platgeslaan word. As Plan A nie slaag nie, probeer Plan B.

Probeer spaar om minstens ‘n noodfonds te vestig. Verpligte spaar bly een van die hoekstene van enige finansiële plan.

Moenie uitstel nie! Begin dadelik en probeer om tussen 15 en 18% van jou maandelikse inkomste weg te sit.

Daai belangrike beginsel van spaar alvorens jy spandeer eerder as spandeer voor jy spaar kom maar altyd na vore. “Spaar ‘n vuurhoutjie en koop ‘n plaas”, het my pa-hulle altyd gesê.

Indien jy afhanklikes het, maak seker hulle is finansieel onafhanklik by ontydige dood. Dit beteken normaalweg voldoende lewensversekering.

Moenie uitstel nie; jy weet nooit wanneer jou tyd kom nie. Dieselfde geld natuurlik vir ongeskiktheid en daarom is ‘n voldoende inkomstebeskermer noodsaaklik.

Daar is baie finansiële beginsels, maar bogenoemde is die belangrikste. Stel doelwitte, spaar en maak voorsiening vir lewensveranderende gebeurtenisse.

En kry iemand wat jou met goeie advies kan bystaan.

Pieter Willem Moolman is die stigter van PWM Financial Management in Port Elizabeth.

Kontak ons vir meer finansiële en beleggingsadvies.

Die beste struktuur vir jou onderneming

‘n Groot persentasie suksesvolle ondernemings begin as eenvoudige eenmansake, skryf Pieter Willem Moolman.

Van hulle groei oor tyd tot enorme maatskappye sonder dat die nodige aandag aan sinvolle besigheidstrukture gegee word.

Die keuse van die regte struktuur is van kardinale belang vir jou onderneming se voortbestaan. Die vraag is egter hoe om die regte een te kies.

Die antwoord is nie maklik nie en sal van ‘n hele aantal faktore afhang. Van die belangrikste hiervan is aspekte soos kontinuïteit, belasting en die aantal eienaars.

As dit vir jou belangrik is dat jou besigheid by dood moet voortgaan, moet jy ‘n regsentiteit kies wat kontinuïteit sal toelaat.

Dit kan ‘n privaatmaatskappy of saketrust wees. Eersgenoemde is my persoonlike keuse.

Dit is ook moontlik om die bates in ‘n inter vivos-trust te hou wat dit op sy beurt aan die privaatmaatskappy verhuur.

Hoewel ‘n inter vivos-, of testamentêre trust, nooit as ‘n regsentiteit vir ondernemings bedoel was nie, kan dit wel as sodanig gebruik word.

Die bates sal deur die trustees, in hul hoedanigheid as trustees, besit word en dus apart van hul persoonlike boedels staan.

Hulle kan skuld namens die trust aangaan en sodoende kan die skuld van die trust van die persoonlike boedels van die trustees geskei word.

Indien jy egter ‘n saketrust as regsentiteit wil gebruik, bekom asseblief regsadvies, aangesien dit vir ‘n leek ‘n mynveld kan wees.

Wat belasting betref, is daar ook verskillende regsentiteite in tel. ‘n Alleen-eienaar word nie dieselfde as maatskappye en beslote korporasies belas nie.

Inkomstebelasting van ‘n privaatmaatskappy en beslote korporasie word byvoorbeeld teen ‘n vaste koers van 28 persent belas en dividende teen 15 persent.

Daarteenoor word ‘n saketrust teen ‘n vaste koers van 41 persent belas. Boedelbelasting word ook verskillend hanteer.

Dit is baie belangrik om jou onderneming op ‘n belastingdoeltreffende wyse te struktureer. Maar wees gewaarsku om nie slegs om belastingredes op ‘n sekere struktuur te besluit nie.

‘n Derde belangrike aspek is die aantal eienaars. Indien daar meer as een is, sal ‘n privaatmaatskappy heel waarskynlik die gunsteling regsentiteit wees.

Verder speel sekerheid ook ‘n rol. Probeer altyd om jou eie bates van die onderneming s’n te onderskei.

Dit kan verhoed dat jou persoonlike bates by insolvensie ook verkoop word. Waak teen enige borgstellings.

Daar is al boeke oor hierdie onderwerp geskryf en daar is ongelukkig nie ‘n bloudruk nie. Dit gaan heel waarskynlik ‘n kombinasie van regsentiteite wees.

Indien jy van hierdie soort finansiële manipulasie gebruik wil maak, gaan jy beslis professionele hulp benodig.

Kontak ons vir meer finansiële en beleggingsadvies.

Lees jou poliskontrak vóór jy teken

Ons by PWM stuur gereeld korrespondensie aan ons kliënte oor belangrike aspekte van korttermynversekering, skryf Pieter Willem Moolman.

Hoewel dit die versekerde se verantwoordelikheid is om seker te maak hy is reg verseker, kan die tussenganger wel raad en leiding gee. ‘n Polisbewoording is baie bladsye en word normaalweg nie deur die versekerde gelees nie.

In die verlede was polisbewoordings ook baie kompleks, maar deesdae bepaal wetgewing dit moet in eenvoudige en verstaanbare taal aangebied word.

Ek raai aan dat jy dit wel lees – ‘n mens teken tog nie ‘n kontrak waarvan jy nie die inhoud ken of verstaan nie.

In die res van hierdie rubriek raak ek drie belangrike aspekte van jou versekering aan: die betaling van jou premie, onderversekering en rybewyse.

Betaal jou premie elke maand betyds. Onthou, dis jou verantwoordelikheid om seker te maak daar is voldoende fondse in jou bankrekening.

Stel jou makelaar dadelik in kennis as jou bankbesonderhede verander het. Versekeringspremies is vooruit betaalbaar en geen betaling beteken geen dekking nie.

Onderversekering is ‘n aspek wat baie by woonhuise voorkom. Versekerdes vergeet dikwels die versekerde waarde sluit nie die professionele fooie van argitekte en ingenieurs, slopingskostes, swembaddens, grensmure, besproeiingstelsels, plaveisel, elektriese hekke, tennisbane en ander ekstras in nie.

Laastens beteken ‘n rybewys nie noodwendig jy kwalifiseer om enige voertuig te bestuur nie. Maak seker al die persone wat joune bestuur, het ‘n geldige een.

Let op die kode van die bestuurderslisensie asook beperkings – veral in die geval van sleepwaentjies en karavane. Onvoldoende of ongeldige rybewyse beteken geen dekking nie.

Kontak ons vir meer finansiële en beleggingsadvies.

Kontrakte en jou onderneming

Vandag wil ek so bietjie praat oor die belangrikheid van sake-kontrakte en hoekom die Engelse spreekwoord, Prevention is better than cure, baie gepas kan wees, skryf Pieter Willem Moolman.

Indien ondernemings as regsentiteite bestuur word, is dit belangrik om seker te maak die nodige kontrakte is in plek en dat aandeelhouers en lede deeglik van die inhoud bewus is.

Ek verwys nou spesifiek na dokumente soos die akte van oprigting, aandeelhouersooreenkoms, lede-ooreenkoms en so aan.

‘n Akte van oprigting is ‘n openbare dokument wat redelik standaard en verpligtend is wanneer ‘n nuwe maatskappy begin word en dus gaan ek dit nie hier in detail bespreek nie.

Ek wil wel oor die belangrikheid van ‘n aandeelhouersooreenkoms in die geval van privaat maatskappye en lede-ooreenkoms by beslote korporasies praat.

Dié ooreenkomste het ten doel om aandeelhouers te beskerm en alle reëlings uiteen te sit om te verseker dat die onderneming oor die langtermyn sinvol bestuur word.

Dit hanteer aspekte soos wat gebeur indien ‘n aandeelhouer sterf, wanneer aandeelhouers moet aftree en wat by aftrede met hulle gebeur.

Dié dokumente bevat ook inligting oor hoe die maatskappy se waarde bepaal word, die dividendbeleid asook stemreg en vergoeding van direkteure.

Punte soos geforseerde verkope, leningsrekenings, koop-en-verkoop-ooreenkomste, die verkoop van aandeelhouding, arbitrasie, beperkings op verkoop en die dag-tot-dag bestuur is ook gewoonlik ingesluit.

Die werklikheid van sulke ooreenkomse is dat dit jou geld gaan kos om in plek te kry en jy gaan waarskynlik dink jy het jou geld gemors, dit wegsluit en nooit gebruik nie.

Maar die dag as iets onwaarskynliks of ongewoons gebeur, gaan jy baie dankbaar wees. Kry dus die nodige ooreenkomste in plek – vir jou eie beswil.

Kontak ons vir meer finansiële en beleggingsadvies.

Buitelandse beleggings se impak by dood

Die onlangse versterking van die rand en die invloed daarvan op buitelandse beleggings het gewys waarom ek ten gunste van bate-diversifikasie is wanneer dit by beleggings kom, skryf Pieter Willem Moolman.

Die beginsel agter gediversifiseerde portefeuljes is dat sekere beleggings sal presteer terwyl die ander swaarkry.

Omdat dit moeilik is om korttermyn-bewegings in die wisselkoers te voorspel, is die fokus van hierdie aanslag om ‘n goeie opbrengs oor die langtermyn te bewerkstellig.

Hoewel die rand die afgelope kwartaal die sterkste geldeenheid in ontluikende markte was, is dit waarskynlik dat dit oor ‘n periode van tyd stelselmatig sal verswak en daarom is dit steeds belangrik om in die buiteland te belê.

Buitelandse beleggings kan, in eenvoudige taal, deur middel van bate-ruiltransaksies of direkte beleggings gemaak word.

Met eersgenoemde, moet die geld teruggebring word Suid-Afrika toe wanneer dit verkoop word of in die geval van dood en bly dit dus ‘n binnelandse bate.

Daarteenoor word direkte buitelandse beleggings volgens die bestaande valuta-maatreëls hanteer.

Dit behels dat dit deur ‘n natuurlike persoon gedoen moet word en dat belastingklaring verkry moet word sodra die bedrag R1-miloen per jaar oorskry. Die geld kan egter in die buiteland bly.

Direkte buitelandse beleggings sonder voldoende beplanning kan egter in die geval van dood probleme veroorsaak, waarvan buitelandse boedelbelasting een is. ‘n Buitelandse testament is dus iets wat in gedagte gehou moet word.

Ten spyte van sulke klein jakkalsies, is daar wel effektiewe maniere om fondse in die buiteland te belê. Dit verg net deeglike beplanning.

Kontak my gerus direk by pw@pwmfb.co.za.

Pieter Willem Moolman is die stigter van PWM Financial Management in Port Elizabeth.

Kontak ons vir meer finansiële en beleggingsadvies.

Wat word nou van my buitelandse belegging?

Die onlangse versterking van die rand het menige buitelandse beleggers in ‘n koue sweet laat uitslaan, skryf Pieter Willem Moolman.

Die rand se stormloop teen bykans alle geldeenhede was heeltemal onverwags en die afgelope kwartaal is dit die sterkste geldeenheid in ontluikende markte.

Behalwe die pasafgelope munisipale verkiesings, is die konsensus dat geen ander onderliggende faktore in Suid-Afrika hiertoe aanleiding gegee het nie.

Dit blyk of ontwikkelende markte besig is om weer ‘n aptyt op te bou vir beleggings in ontluikende markte. Ten spyte van die moontlike risiko’s, is die opbrengste gewoonlik hoër.

Die vraag is natuurlik hoe dit individuele beleggers soos ek en jy beïnvloed.

My raad is om rustig te wees en nie emosionele besluite te neem nie. Ek het onlangs ‘n bekommerde belegger aangeraai om eerder te gaan vleisbraai aangesien sy belegging oor tyd die gewenste opbrengste sal lewer.

Die rand se skommelinge bewys natuurlik weer hoekom dit belangrik is om ‘n gediversifiseerde beleggingsportefeulje te hê. Sommige beleggings sal presteer terwyl ander swaarkry.

Die netto resultaat is gewoonlik ‘n bogemiddelde opbrengs oor die langtermyn en ek dink dis belangrik om die termyn te beklemtoon. Moenie jou belegging oor die korttermyn beoordeel nie – dit waarborg slapelose nagte!

Dis bitter moeilik om die bewegings in die wisselkoers te voorspel aangesien dit baie volatiel oor die korttermyn kan wees. Die rand het oor ‘n periode van tyd stelselmatig verswak en dis waarskynlik dat hierdie tendens sal voortduur.

Swak opbrengste oor, byvoorbeeld, ‘n jaar beteken glad nie dat ‘n swak belegging gemaak is nie.

Dis my mening dat jy steeds ‘n gedeelte van jou beleggingsportefeulje in die buiteland moet hê.

Stuur enige vrae direk aan my by pw@pwmfb.co.za.

Pieter Willem Moolman is die stigter van PWM Financial Management in Port Elizabeth.

Kontak ons vir meer finansiële en beleggingsadvies.

Het ‘n familietrust bestaansreg?

Die afgelope tyd word gekenmerk deur heelwat negatiewe beriggewing oor familietrusts, skryf Pieter Willem Moolman.

Die vraag het onstaan of daar nog bestaansreg vir familietrusts is en wat die modus operandi behoort te wees as daar reeds bestaande trusts met verskeie bates is.

Soos ek in ‘n vorige artikel uitgewys het, moet trusts vir die regte redes aangewend word. Indien dit jou uitgangspunt is, behoort jy geen rede tot kommer te hê nie.

Die primêre redes vir die oprigting van ‘n familietrust behoort te wees om die bates vir toekomstige geslagte te beskerm en die groei van persoonlike boedels te beperk.

Die huidige vrese is hoofsaaklik rondom belastingsake en die hantering van rentevrye lenings.

Die effektiewe kapitaalwinskoers in familietrusts is hoër en die deurvloei-beginsel is onder die soeklig. Let wel dat daar tans nog geen wysigings in belastingwetgewing deurgevoer is nie.

Die vraag is watter bates in ‘n familietrust hoort en die antwoord is langtermyn-groeibates met die doel om dit vir die nageslag te beskerm en te behou. Voorbeelde van sulke bates is plase, beleggings in aandele-portefeuljes en ook belange in sake-ondernemings.

Vermy die oordrag van spekulatiewe beleggings. As jy ‘n bate in die afsienbare toekoms wil verkoop, is dit nie raadsaam om dit in ‘n familietrust te plaas nie.

Die oordrag van langtermyn-groeibates na ‘n trust moet geleidelik deurgevoer word. Mens moet daarteen waak om jouself in ‘n likiditeitskrisis te dompel aangesien faktore soos oordragkoste en kapitaalwins ‘n rol speel.

Groeibates kan wel direk na ‘n familietrust vererf indien kontantvloei in lewe ‘n probleem is. Teen hierdie agtergrond moet benadruk word dat familietrusts steeds ‘n goeie instrument vir boedelbeplanning is.

Die oprigting van ‘n familietrust word dus nie suiwer op belastingoorwegings gedoen nie. Dit moet reg aangewend word en die administrasie daarvan moet deurgaans op datum gehou word.

Raadpleeg ‘n kundige indien jy oor die bestaansreg van jou familietrust twyfel of dalk ‘n nuwe een wil oprig. Elke persoon se omstandighede is anders en daar is ongelukkig nie ‘n bloudruk nie.

Stuur gerus enige finansiële en beleggingsvrae aan my by pw@pwmfb.co.za.

Kontak ons vir meer finansiële en beleggingsadvies.