Sleutelpersoonversekering nóú noodsaaklik

‘n Maatskappy kan maklik sink wanneer dit ‘n sleutelpersoon verloor, maar gelukkig is daar maniere om sulke terugslae te bowe te kom, skryf Pieter Willem Moolman.

Eienaars moet in vandag se ekonomiese omstandighede kennis neem van die belangrikheid van kontinuïteitsbeplanning, wat vir elke moontlike gebeurtenis voorsiening maak.

Omdat soveel klein-, medium- en mikro-ondernemings op die kennis, vaardighede en verhoudings van ‘n paar sleutelpersone aangewese is, is die versekering van sulke personeellede ‘n uiters belangrike bestanddeel van kontinuïteitsbeplanning.

Dié tipe langtermyn-risikoversekering is iets wat in die moderne sakewêreld noodsaaklik geword het en daarom word dit heel gepas sleutelpersoonversekering genoem.

Dié versekering verskaf dekking vir die onverwagse dood of langtermyn ongeskiktheid van sleutelpersone, wat ‘n bedreiging vir die stabiliteit, winste en toekomstige lewensvatbaarheid van die onderneming kan inhou.

Die lewe van ‘n dinamiese werknemer – iemand wat daadwerklik tot die maatskappy se welslae bydra – kan ook verseker word, sowel as die entrepreneur wie se vaardighede die vernaamste dryfkrag agter die onderneming is.

Om die dienste van ‘n vaardige en hoogs gekwalifiseerde mens te bekom en te beskerm is nie altyd maklik nie. Sulke werknemers dra gespesialiseerde vaardighede en kennis by wat deurslaggewend tot die welslae van die onderneming is en uiters moeilik is om te vervang.

Wanneer hulle nie meer daar is nie, kan die maatskappy se winste ernstig geknou word en sodoende kan dit selfs moeilik raak om finansiering te bekom.

Dit kan ook beteken dat duur stappe gevolg moet word om ‘n plaasvervanger te kry en op te lei.

Dit kan selfs gebeur dat skuldeisers wat van die dood van ‘n belangrike lid van die personeel verneem, daarop aandring dat hulle dadelik betaal word.

Daarby kan belangrike betrekkinge met kliënte in die slag bly as so ‘n vakature ontstaan.

Versekering teen die verlies van sleutelpersone verskaf ‘n byna onmisbare veiligheidsnet vir kwesbare ondernemings en is veral belangrik vir een wat deur die eienaar self bestuur word en waarvan die volhoubaarheid in die hande van een of twee individue is.

Nog ‘n faktor wat deeglik oorweeg moet word, is die implikasies van boedelbelasting. Omdat die opbrengs van sleutelpersoonversekering aan die werkgewer of sakevennoot betaal word, aanvaar die versekerde soms dat boedelbelasting nie van toepassing is nie.

Dit is dikwels wel die geval, maar daar kan uitsonderinge wees, afhangende van die struktuur van die ooreenkoms.

Praat vandag nog met jou finansiële raadgewer om die toekoms van jou onderneming te verseker.

Pieter Willem Moolman is die stigter van PWM Financial Management in Port Elizabeth.

Kontak ons vir meer finansiële en beleggingsadvies.

Lewenspolisse is nie dieselfde nie

‘n Mens hoor dikwels “‘n Lewenspolis is ‘n lewenspolis – dit betaal uit by dood”, skryf Pieter Willem Moolman.

Indien jy een van die mense is wat só dink, het ek vir jou vandag ‘n verrassing. Lewenspolisse is nie ‘n een-grootte-pas-almal tipe produk nie en daarom is dit belangrik dat mense en ondernemings seker maak hul polisse voldoen aan hul unieke behoeftes.

Twee aspekte wat ek graag in hierdie rubriek wil uitlig, is die kwessies rondom premie-patrone en waarborgtermyne.

Eersgenoemde verskil van polis tot polis en kan die maandelikse bedrag wat betaalbaar is noemenswaardig beïnvloed.

Die eerste voorbeeld is premies wat op ouderdom gebaseer is. Hierdie tipe is gewoonlik aanvanklik goedkoper, maar werk duurder oor die langtermyn uit.

Premies wat teen ‘n vaste persentasie per jaar styg is, soortgelyk, ook aanvanklik goedkoper.

Dan is daar lewenspolisse waar die premie aan ‘n vaste periode – gewoonlik 15 jaar – gekoppel is en dan geweldig ten tyde van hernuwing styg.

Die ander opsie is gelykblywende premies, waar die bedrag vir die leeftyd van die produk dieselfde bly. Dit is gewoonlik duurder aan die begin, maar koste-effektief oor die langtermyn.

Hier het jy ook die keuse om jou premie met ‘n sekere persentasie per jaar te laat styg.

Finansiële tussengangers mislei dikwels kliënte wanneer dit by maandelikse premies kom en polisse word telkemale vervang omdat dit kwansuis “goedkoper” is. Omdat premie-patrone verskil, is dit baie keer nie die geval nie.

Waarborgtermyne, aan die ander kant, beteken dat die gekwoteerde premie en dekking vir ‘n sekere periode gewaarborg is.

Ná afloop van die termyn, word die winsgewendheid van die risikopoel beoordeel en, indien dit ‘n verlies maak, kan premies drasties verhoog word. Indien die verhoogde risikopremies nie betaal kan word nie, kan die dekking selfs verlaag word.

Die rol van lewenspolisse moenie lig geskat word nie aangesien dit dikwels die enigste manier vir ‘n persoon is om sy gesin by ontydige dood finansieel onafhanklik te laat.

Maak seker jy het genoeg lewensdekking vir boedelkostes soos eksekuteursfooie, boedelbelasting, kapitaalwins en so aan asook vir die delging van skuld en om in jou afhanklikes se behoeftes te voorsien.

Onthou ook goedkoop koop is duurkoop. Wees dus gewaarsku om nie net die goedkoopste opsie te aanvaar nie – vervanging van lewenspolisse is potensieel gevaarlik.

Werk saam met jou finansiële beplanner om ‘n plan vir jou behoeftes saam te stel.

Pieter Willem Moolman is die stigter van PWM Financial Management in Port Elizabeth.

Kontak ons vir meer finansiële en beleggingsadvies.

Belastingwetgewing dryf finansiële beplanning

Deeglike finansiële beplanning, wat boedelbeplanning insluit, is nie ‘n eenmalige oefening in jou leeftyd nie, skryf Pieter Willem Moolman.

Veranderende wetgewing noodsaak individue en ondernemings om hul planne en strukture deurgaans aan te pas om te verseker hulle sit nie eendag in ‘n katastrofiese finansiële situasie nie.

Vandag bespreek ek die invloed van drie onlangse belastingwysigings.

Dit is nie meer ‘n geheim dat inter vivos-trusts as boedelbeplanningsmeganisme in die soeklig is nie. Inkomstebelasting, kapitaalwinsbelasting en dividendbelasting vir trusts het die afgelope jare drasties verander.

‘n Nuwe artikel in die wet, wat gaan oor die belasbaarheid van rentevrye lenings, krap sake verder om. Hierdie wysigings noodsaak verdere beplanning en lei tot sekere vrae.

Die eerste is of trustbates nie dalk na ‘n privaat-maatskappy, waarin die trust 100 persent belang het, oorgedra moet word nie. Met so ‘n oordrag word die voordeel van trusts as boedelbeplanningsmeganisme behou aangesien die maatskappy meer buigbaar is en ander voordele het.

Die kapitaalwinsbelasting in trusts is byvoorbeeld ‘n effektiewe 36 persent teenoor die 22.6 persent van privaat-maatskappye. Verder is die terughoudingskoers vir dividendbelasting in trusts 20 persent, terwyl geen dividendbelasting in maatskappye gehef word tot tyd en wyl dividende uitgekeer word nie.

‘n Verdere vraag is of rentevrye lenings nie anders hanteer moet word nie. Hier is ook verskeie opsies wat grootliks van die bedrag van die lenings afhang.

Lenings van rondom R1-miljoen in trusts behoort nie probleme te veroorsaak nie as gevolg van die jaarlikse skenkingstoelaag van R100 000. In sekere gevalle sal dit egter meer voordelig wees om ‘n lening as ‘n skenking te hanteer en 20 persent skenkingsbelasting te betaal.

Boedelbelasting het die afgelope jaar 20 persent gebly en die korting, volgens die wet, is R3.5-miljoen. In ‘n man en vrou se geval kan dit oorgedra word, so maak seker hierdie korting word optimaal benut.

‘n Ander belastingwysiging wat veral boere raak, het onlangs die lig gesien. By dood word lewendehawe en ander boerderybates nou anders hanteer.

Die volle markwaarde daarvan word nou as inkomste vir inkomstebelasting geag en nie meer soos in die verlede as kapitaalwins hanteer nie.

Dit noodsaak boere om hul sakestrukture te heroorweeg en ‘n oordrag van bates na ‘n maatskappy kan weereens hier ‘n moontlike opsie wees.

My boodskap vandag is om deurgaans na jou finansiële beplanning te kyk en tred te hou met veranderende omstandighede en wetgewing.

Daar is geen bloudruk nie. Elkeen se situasie en behoeftes is uniek en moet sodanig hanteer word.

Pieter Willem Moolman is die stigter van PWM Financial Management in Port Elizabeth.

Kontak ons vir meer finansiële en beleggingsadvies.

Families kan boedelverdeling vergemaklik

‘n Leser wil weet of dit moontlik is om ‘n testament te wysig indien al die erfgename saamstem, skryf Pieter Willem Moolman.

Ons weet almal die verdeling van bates uit ‘n boedel kan problematies wees en dat baie families mekaar al in die hof gepak het.

Rusies kan natuurlik tot vertragings in die afhandeling van die boedel lei, maar dit kan voorkom word as die erfgename onderling ooreenkom of ‘n herverdelingsooreenkoms sluit. So kan baie van die probleme op ‘n informele wyse opgelos word.

Om ‘n suiwer regstegniese voorbeeld te gebruik, kan ons na ‘n man kyk wat sy boedel in gelyke dele aan vier meerderjarige en bevoegde persone bemaak. Sy netto-boedel bestaan uit ‘n woonhuis, meubels, vuurwapen, motor, aandele, effektetrusts en kontant.

Elkeen van die erfgename het dus ‘n kwart onverdeelde aandeel in elkeen van hierdie bates. Met die oordrag van die woonhuis, aandele en effektetrusts, asook met die verdeling van die kontant, behoort daar nie probleme te wees nie.

Daar kan egter praktiese probleme met die verdeling van die voertuig, die vuurwapen en meubels ontstaan. Elkeen kan tog nie ‘n stukkie van die motor of ‘n stoel van die eetkamerstel gryp nie.

Soms is die verdeling van sekere bates ook net nie moontlik nie, of dit is volgens bepaalde wette en regulasies onverdeelbaar, soos byvoorbeeld landbougrond. In sulke gevalle kan die eksekuteur van die boedel genoodsaak wees om die moeilik verdeelbare bates te realiseer indien geen ooreenkoms bereik word nie.

Samewerking en onderlinge ooreenkoms tussen erfgename kan dus ‘n baie belangrike rol in die bereddering van ‘n boedel speel en hul besluite oor die herverdeling van bates moet op skrif gestel word.

Daarmee word die eksekuteur gemagtig om die bates te verdeel en aan elkeen die deel te oorhandig wat hy of sy graag sou wou ontvang.

Die herverdelingsooreenkoms moet aan sekere vereistes voldoen. Slegs die begunstigdes wat ‘n belang by die herverdeling het en die eksekuteur is partye tot die ooreenkoms.

Waar die oorledene binne gemeenskap van goedere getroud was, kan die halwe, onverdeelde aandeel van die gemeenskaplike boedel wat aan die nagelate gade behoort by die ooreenkoms ingesluit word, mits die gade ook ‘n party tot die ooreenkoms is – selfs al is hy of sy nie ‘n erfgenaam nie.

As minderjariges betrokke is, moet hul voogde namens hulle ‘n party tot die ooreenkoms wees en is daar bykomende vereistes waaraan voldoen moet word.

Alle getekende herverdelingsooreenkomste is onderhewig aan die Meester van die Hooggeregshof se goedkeuring tydens die nasiening van die likwidasierekening.

Bogenoemde behoort plan B te wees. Plan A is om seker te maak ‘n herverdelings-ooreenkoms is nie nodig nie.

Vra vir jou finansiële beplanner om jou te help om ‘n behoorlike boedelplan en eenvoudig dog prakties uitvoerbare testament op te stel.

Pieter Willem Moolman is die stigter van PWM Financial Management in Port Elizabeth.

Kontak ons vir meer finansiële en beleggingsadvies.

Karaktereienskappe van ‘n suksesvolle persoon

Vandag wil ek ietwat wegbeweeg van ‘n suiwer finansiële preek en op die karaktereienskappe van suksesvolle entrepreneurs fokus, skryf Pieter Willem Moolman.

Gedurende die afgelope dertig jaar in die sakewêreld was ek in die bevoorregte posisie om te kon waarneem hoekom sekere persone suksesvol is en ander nie.

Hulle glo in hulself; tot die man toe. Dis hoekom ek gedurig sê die beste belegging is om in jouself te belê – en dan praat ek nie van motors, klere en duursaamhede nie.

‘n Belegging in jou eie onderneming gee normaalweg ‘n bogemiddelde opbrengs en jóú beheer oor jou toekoms.

Entrepreneurs het die vermoë om besluite te neem. Hierdie eienskap is kardinaal belangrik aangesien besluite daartoe lei dat dinge gebeur.

Ongelukkig plaas dit druk op individue omdat daar dikwels vinnige en ongewilde besluite geneem moet word. Goeie sakegeleenthede kan egter skipbreuk ly wanneer daar ‘n gebrek aan spoedige besluitneming is.

Soms gaan verkeerde besluite geneem word. Dit is deel van besigheid en daar moet planne in plek wees om ‘n alternatief in werking te stel.

Waagmoed, of meer wetenskaplik gestel, ‘n aptyt vir risiko is ‘n verdere en noodsaaklike karaktereienskap van ‘n entrepreneur. As jy nie bereid is om uit jou gemaksone uit te beweeg nie, gaan jy sukkel om groot suksesse te maak.

Die sakewêreld is maar ‘n onsekere omgewing en faktore wat buite ons beheer is, kan ‘n groot invloed hê. Die Engelse praat van “herd behaviour” wat jou nêrens gaan bring nie – jy sal moet waag om, soos die spreekwoord sê, te kan wen.

Dink gróót! Baie van ons onderskat ons vermoë en dink in die proses te klein. Dit kan en sal die groei van jou onderneming beïnvloed.

Suksesvolle sakemense maak tyd om te dink. Maak seker jy kom uit die enjinkamer van jou besigheid uit om aandag aan aspekte soos toekomstige strategieë en moontlike sterk- en swakpunte te bestee.

Omring jou met die regte mense. Mense wat die bottel halfleeg sien kan jou en jou onderneming negatief beïnvloed.

Dit alles beteken natuurlik net mooi niks as jy nie bereid is om hard en met toewyding te werk nie.

Jy moet ‘n absolute passie hê om jou planne tot uitvoering te bring. Baie droom groot, maar misluk wanneer dit by uitvoering kom.

Onthou, teleurstellings en mislukkings is deel van die groeiproses. Wees geduldig en moenie dat dit jou langtermynplanne beïnvloed nie.

Pieter Willem Moolman is die stigter van PWM Financial Management in Port Elizabeth.

Kontak ons vir meer finansiële en beleggingsadvies.

Boedelontleding vereiste vir ‘n testament

‘n Noukeurige boedelontleding is van onskatbare waarde vir enigeen wat ‘n inkomste verdien , skryf Pieter Willem Moolman.

En een van die eerste vrae wat beantwoord moet word, is wat die invloed van boedelbelasting gaan wees wanneer jy tot sterwe kom.

‘n Finansiële beplanner sal kan bepaal of boedelbelasting betaalbaar gaan wees en of daar wettige maniere – soos die moontlike herstrukturering van besigheidstrukture – is om dit te beperk.

Moet ook nie die invloed van kapitaalwinsbelasting onderskat nie en, indien jy buite gemeenskap van goedere met inbegrip van die aanwasbedeling getroud is, maak seker jy weet hoe die aanwasbedeling jou boedel gaan raak.

Kom ons kyk na die voorbeeld van ‘n boer wat sy onderneming in 20 jaar gelede begin het toe hy en sy vrou so te sê niks op hul naam gehad het nie.

Sy netto boedel – minus die lewensversekering wat aan sy vrou begunstig is – staan nou op sowat R40 miljoen. Sy bates bestaan hoofsaaklik uit plase.

In sy testament word bepaal dat sy plase aan sy trust bemaak word en die restant aan sy vrou.

Wat hy nie besef het nie, is dat sy vrou ‘n aanwas-eis van om en by R20m teen die boedel sal hê indien hy nou sou sterf. En dít moet uit sy boedel betaal word.

Hy sal dus seker moet maak daar is genoeg geld in die boedel om uitgawes soos uitstaande skuld, aanwas-eise en kontantbemakings te dek. Daaronder val ook boedelkoste, wat meesters- en eksekuteurstariewe, boedelbelasting en kapitaalwins insluit.

Dit bring ‘n mens terug by versekering. As daar nie genoeg kontant in die boedel is nie, bied lewensversekering ‘n eenvoudige manier om dit reg te stel.

‘n Testament bly maar een van die belangrikste aspekte van boedelbeplanning en daarom moet ‘n mens seker maak dis geldig, eenvoudig en prakties uitvoerbaar.

Dit is natuurlik baie makliker om een op te stel indien jy ‘n boedelontleding gedoen het. Jy moet immers weet wát jy kan bemaak.

Dit sal verhoed dat jy iets bemaak wat nie bestaan nie of dat erfgename onaangename verrassings kry.

‘n Kliënt wat sy onderneming aan sy inter vivos-trust en die res van sy boedel aan sy vrou bemaak het, was baie verbaas toe ek aan hom uitgewys het sy gaan niks erf nie.

Hy het gemeen die restant bestaan uit omtrent R3m plus sy persoonlike besittings, maar ek het bereken die boedelkoste beloop sowat R4m.

Wat ek dus sê, is dat ‘n volledige boedelontleding ‘n vereiste vir ‘n sinvolle en maklik uitvoerbare testament is.

Pieter Willem Moolman is die stigter van PWM Financial Management in Port Elizabeth.

Kontak ons vir meer finansiële en beleggingsadvies.

Die moets en moenies van versekering

Ons het al almal mense gehoor kla dat hulle elke maand hul premies betaal, maar dat die versekeraar nie wil uitbetaal wanneer dit by eis kom nie, skryf Pieter Willem Moolman.

Hoewel dit bekend klink, het jare se ondervinding my geleer versekeraars betaal wel eise volgens kontrak uit.

Dis hoofsaaklik wanneer kontrakvoorwaardes nie nagekom word nie wat eise gerepudieer word en uitbetalings nie plaasvind nie.

Dis ook so dat “grys eise” somtyds voorkom. Dit verwys na eise wat nie noodwendig duidelik en maklik identifiseerbaar is nie en hier speel die makelaar ‘n belangrike rol in die onderhandelingsproses.

Ek dink dis belangrik om vandag oor ‘n paar moets en moenies te praat – die goed wat elkeen met korttermynversekering behoort te weet.

Een van die belangrikste aspekte is om seker te maak jou maandelikse premies word betaal.

Dit gebeur veral in twee gevalle dat dit agterweë bly: onvoldoende fondse of as ‘n versekerde van bank verander en nie die debietorder aanpas nie.

Die algemene beginsel in hierdie verband is dat onbetaalde versekering na onbetaalde eise lei.

Die onus lê ook by die versekerde om seker te maak die versekerde bedrae is voldoende. Onthou, dit sluit die woonhuis, inhoud van die woonhuis asook die voertuie in.

Die ideaal is om ‘n waardasie te laat doen. In die praktyk is die versekerde waarde van die inhoud van die woonhuis dikwels ‘n probleem.

‘n Nuttige wenk aan lesers is om ‘n volledige inventaris van jou huisinhoud te laat optrek. Die skattings wat normaalweg gedoen word, is nie akkuraat genoeg nie.

So ‘n inventaris sal ook help om die eis ten tyde van ‘n totale verlies te bewys. Finansiële beplanners soos ons sal met graagte ‘n formaat vir ‘n inventaris verskaf.

Omdat eise rondom diefstal en inbrake besig is om toe te neem, is sekuriteitsmaatreëls vir versekeraars nou ‘n groter prioriteit.

Maak seker jou maatreëls strook met dit wat deur die versekeraar verlang word. Dit is nie fynskrif nie en word duidelik uitgespel.

Nog ‘n wenk is om seker te maak jou alarm is geaktiveer wanneer niemand tuis is nie. Indien nie, verwag probleme met jou eis.

Die risiko-adres en gereelde bestuurders van motors is die laaste aspek wat ek nou wil aanraak. Dié probleem kom veral voor wanneer kinders die huis verlaat.

Maak seker jou kind is as gereelde bestuurder op die polis genoteer en dat die risiko-adres (waar die motor normaalweg oornag) korrek is.

Die moets en moenies is legio – maar volgende slag meer daaroor.

Pieter Willem Moolman is die stigter van PWM Financial Management in Port Elizabeth.

Kontak ons vir meer finansiële en beleggingsadvies.

Stel doelwitte vir die finansiële jaar

Ons staan op die drempel van ‘n nuwe finansiële jaar wat heel waarskynlik baie nuwe uitdagings gaan hê, skryf Pieter Willem Moolman.

Dis gewaarborg om talle verrassings en veranderinge op te lewer wat op elkeen se lewe ‘n invloed gaan hê – daarom gee ek vandag enkele riglyne vir finansiële oorlewing in hierdie onsekere tye.

Die eerste belangrike aspek is die vraag of jy weet waar jy oor ‘n jaar, of selfs vyf, finansieel wil wees. Stel jy vir jouself doelwitte of leef jy maar van dag tot dag?

Die Amerikaanse bofbalspeler van ouds, Yogi Berra, het altyd gesê as jy nie weet waarheen jy op pad is nie, sal jy waarskynlik nie daar uitkom nie. Stel dus vir jou doelwitte.

Die stel van doelwitte sal egter nie jou bas red nie. Jy moet baie hard werk en dissipline aan die dag lê om hulle te bereik.

Baie van ons het drome en baie van ons stel doelwitte, maar min is werklik bereid om skouer aan die wiel te sit.

Daar sal sonder twyfel terugslae wees wat moontlik jou inisiatiewe kan demp, maar daar is ‘n spreekwoord wat lui dat die mees suksesvolle mense diegene is wat een keer meer opstaan as wat hulle platgeslaan word. As Plan A nie slaag nie, probeer Plan B.

Probeer spaar om minstens ‘n noodfonds te vestig. Verpligte spaar bly een van die hoekstene van enige finansiële plan.

Moenie uitstel nie! Begin dadelik en probeer om tussen 15 en 18% van jou maandelikse inkomste weg te sit.

Daai belangrike beginsel van spaar alvorens jy spandeer eerder as spandeer voor jy spaar kom maar altyd na vore. “Spaar ‘n vuurhoutjie en koop ‘n plaas”, het my pa-hulle altyd gesê.

Indien jy afhanklikes het, maak seker hulle is finansieel onafhanklik by ontydige dood. Dit beteken normaalweg voldoende lewensversekering.

Moenie uitstel nie; jy weet nooit wanneer jou tyd kom nie. Dieselfde geld natuurlik vir ongeskiktheid en daarom is ‘n voldoende inkomstebeskermer noodsaaklik.

Daar is baie finansiële beginsels, maar bogenoemde is die belangrikste. Stel doelwitte, spaar en maak voorsiening vir lewensveranderende gebeurtenisse.

En kry iemand wat jou met goeie advies kan bystaan.

Pieter Willem Moolman is die stigter van PWM Financial Management in Port Elizabeth.

Kontak ons vir meer finansiële en beleggingsadvies.

Die beste struktuur vir jou onderneming

‘n Groot persentasie suksesvolle ondernemings begin as eenvoudige eenmansake, skryf Pieter Willem Moolman.

Van hulle groei oor tyd tot enorme maatskappye sonder dat die nodige aandag aan sinvolle besigheidstrukture gegee word.

Die keuse van die regte struktuur is van kardinale belang vir jou onderneming se voortbestaan. Die vraag is egter hoe om die regte een te kies.

Die antwoord is nie maklik nie en sal van ‘n hele aantal faktore afhang. Van die belangrikste hiervan is aspekte soos kontinuïteit, belasting en die aantal eienaars.

As dit vir jou belangrik is dat jou besigheid by dood moet voortgaan, moet jy ‘n regsentiteit kies wat kontinuïteit sal toelaat.

Dit kan ‘n privaatmaatskappy of saketrust wees. Eersgenoemde is my persoonlike keuse.

Dit is ook moontlik om die bates in ‘n inter vivos-trust te hou wat dit op sy beurt aan die privaatmaatskappy verhuur.

Hoewel ‘n inter vivos-, of testamentêre trust, nooit as ‘n regsentiteit vir ondernemings bedoel was nie, kan dit wel as sodanig gebruik word.

Die bates sal deur die trustees, in hul hoedanigheid as trustees, besit word en dus apart van hul persoonlike boedels staan.

Hulle kan skuld namens die trust aangaan en sodoende kan die skuld van die trust van die persoonlike boedels van die trustees geskei word.

Indien jy egter ‘n saketrust as regsentiteit wil gebruik, bekom asseblief regsadvies, aangesien dit vir ‘n leek ‘n mynveld kan wees.

Wat belasting betref, is daar ook verskillende regsentiteite in tel. ‘n Alleen-eienaar word nie dieselfde as maatskappye en beslote korporasies belas nie.

Inkomstebelasting van ‘n privaatmaatskappy en beslote korporasie word byvoorbeeld teen ‘n vaste koers van 28 persent belas en dividende teen 15 persent.

Daarteenoor word ‘n saketrust teen ‘n vaste koers van 41 persent belas. Boedelbelasting word ook verskillend hanteer.

Dit is baie belangrik om jou onderneming op ‘n belastingdoeltreffende wyse te struktureer. Maar wees gewaarsku om nie slegs om belastingredes op ‘n sekere struktuur te besluit nie.

‘n Derde belangrike aspek is die aantal eienaars. Indien daar meer as een is, sal ‘n privaatmaatskappy heel waarskynlik die gunsteling regsentiteit wees.

Verder speel sekerheid ook ‘n rol. Probeer altyd om jou eie bates van die onderneming s’n te onderskei.

Dit kan verhoed dat jou persoonlike bates by insolvensie ook verkoop word. Waak teen enige borgstellings.

Daar is al boeke oor hierdie onderwerp geskryf en daar is ongelukkig nie ‘n bloudruk nie. Dit gaan heel waarskynlik ‘n kombinasie van regsentiteite wees.

Indien jy van hierdie soort finansiële manipulasie gebruik wil maak, gaan jy beslis professionele hulp benodig.

Kontak ons vir meer finansiële en beleggingsadvies.

Lees jou poliskontrak vóór jy teken

Ons by PWM stuur gereeld korrespondensie aan ons kliënte oor belangrike aspekte van korttermynversekering, skryf Pieter Willem Moolman.

Hoewel dit die versekerde se verantwoordelikheid is om seker te maak hy is reg verseker, kan die tussenganger wel raad en leiding gee. ‘n Polisbewoording is baie bladsye en word normaalweg nie deur die versekerde gelees nie.

In die verlede was polisbewoordings ook baie kompleks, maar deesdae bepaal wetgewing dit moet in eenvoudige en verstaanbare taal aangebied word.

Ek raai aan dat jy dit wel lees – ‘n mens teken tog nie ‘n kontrak waarvan jy nie die inhoud ken of verstaan nie.

In die res van hierdie rubriek raak ek drie belangrike aspekte van jou versekering aan: die betaling van jou premie, onderversekering en rybewyse.

Betaal jou premie elke maand betyds. Onthou, dis jou verantwoordelikheid om seker te maak daar is voldoende fondse in jou bankrekening.

Stel jou makelaar dadelik in kennis as jou bankbesonderhede verander het. Versekeringspremies is vooruit betaalbaar en geen betaling beteken geen dekking nie.

Onderversekering is ‘n aspek wat baie by woonhuise voorkom. Versekerdes vergeet dikwels die versekerde waarde sluit nie die professionele fooie van argitekte en ingenieurs, slopingskostes, swembaddens, grensmure, besproeiingstelsels, plaveisel, elektriese hekke, tennisbane en ander ekstras in nie.

Laastens beteken ‘n rybewys nie noodwendig jy kwalifiseer om enige voertuig te bestuur nie. Maak seker al die persone wat joune bestuur, het ‘n geldige een.

Let op die kode van die bestuurderslisensie asook beperkings – veral in die geval van sleepwaentjies en karavane. Onvoldoende of ongeldige rybewyse beteken geen dekking nie.

Kontak ons vir meer finansiële en beleggingsadvies.