Boedel kan onervare eksekuteur troef

‘n Leser wat as die enigste eksekuteur van haar man se boedel aangestel is wil weet of dit normale praktyk is, skryf Pieter Willem Moolman.

Dit is R10-miljoen werd en sy is bekommerd sy is nie opgewasse om dit alleen te hanteer nie.

Ek moet ongelukkig saamstem. Vir haar lê daar ‘n moeilike tyd voor, hoofsaaklik omdat sy nie die nodige ervaring in die bereddering van boedels het nie.

Verder wil niemand met sulke verantwoordelikhede opgesaal wees terwyl hulle rou nie. Uit persoonlike ondervinding weet ek dat irrasionele besluite dikwels geneem word waar emosie ter sprake is.

Na aanleiding van haar vraag, het ek dit goed gedink om oor testamente en die bereddering van bestorwe boedels uit te wei.

Die gemiddelde persoon spandeer hopeloos te min tyd aan hul testament en sinvolle boedelbeplanning. En ek wil my verstout om te sê baie weet nie eens waar hul testament is nie.

Alvorens jy joune opstel, maak seker dat ‘n volledige boedelbeplanning gedoen word. Dit sal vir jou ‘n indikasie gee of jou wense tot uitvoering gebring kan word.

Belangrike aspekte sluit in of daar genoeg kontant is om die beredderingsproses sinvol af te handel, of daar voldoende voorsiening vir jou afhanklikes is, wat die boedelbelasting gaan beloop en of kapitaalwinsbelasting betaalbaar sal wees.

Sodra die boedelbeplanning afgehandel is, kan ‘n eenvoudige en prakties uitvoerbare testament opgestel word.

In die eerste plek moet jy seker maak dat jy die regte eksekuteurs aanstel. My raad is om iemand na aan jou, soos jou vrou, asook ‘n kundige, soos jou rekenmeester, te benoem.

Omdat hulle nie noodwendig die kennis het om die boedel te beredder nie, moet die mag van assumpsie ingebou word. Dit beteken hulle kan ‘n agent aanstel om die boedel namens hulle te beredder.

Die bemaking van die boedelbates moet in ooreenstemming met die boedelbeplanning geskied.

Maak byvoorbeeld gebruik van Artikel 4A-korting, wat beteken sowat R7-miljoen is van boedelbelasting gevrywaar indien jy getroud is en R3.5-miljoen indien jy enkel is.

Doen jou bemakings so prakties en eenvoudig moontlik. Mense wat uit die graf uit wil regeer, plaas net onnodige druk op erfgename.

Moet sover moontlik nie enige besluite in die hande van erfgename laat nie, want dis ‘n resep vir ‘n familietwis.

Maak seker dat daar voldoende voorsiening vir jou wederhelf is, bly weg van vruggebruik en benoem voogde as jy minderjarige kinders het.

Moenie vaste eiendom aan meer as een persoon vererf nie. Bemaak dit eerder na ‘n inter vivos-trust met die erfgename as begunstigdes.

Om intestaat – met ander woorde sonder ‘n testament – te sterf, is ‘n groot gemors. Maak dus seker jy het ‘n geldige een en dat jy en jou kundige vertroueling oorspronklike kopieë het.

Onthou, ‘n testament is ‘n lewende dokument, so pas dit jaarliks aan.

Pieter Willem Moolman is die stigter van PWM Financial Management in Port Elizabeth.

Kontak ons vir meer finansiële en beleggingsadvies.

Wees versigtig waar jy belê

Beleggers soek altyd die grootste opbrengs wat aan die kleinste risiko gekoppel is, maar hoeveel risiko kan ‘n mens bekostig?

‘n Pensioentrekker wat my onlangs kom sien het, bied vir ons ‘n goeie gevallestudie. Sy het in ‘n eiendomsindikasie-maatskappy belê en ontvang nie meer die beloofde rente nie, skryf Pieter Willem Moolman.

Vir haar het ek slegte nuus gehad. Behalwe vir die verlies aan rente, staan sy ook ‘n goeie kans om ‘n deel van haar kapitaal, indien nie alles nie, te verloor.

Sy was destyds gretig om te belê omdat hoë rente aangebied was, maar dit is duidelik dat sy nie die belegging en meegaande risiko behoorlik verstaan het nie.

Ek sal glad nie rustig slaap as ek my geld in ‘n soortgelyke maatskappy belê het nie, want in die algemeen is die beloofde inkomste en likiditeit van kapitaal net nie daar nie.

Twee bateklasse waarop ek eerder vandag wil fokus, is aandele en eiendom.

Aandele is ‘n bateklas wat oor die langtermyn ‘n goeie kapitaalopbrengs en selfs handige dividende kan verseker.

Dis egter riskant en moet met groot omsigtigheid en met die hulp van kundiges hanteer word. Die beleggingstermyn moet verkieslik vyf jaar of langer wees.

Mens hoor daagliks van beleggers wat geld verloor het deur aandele in ongenoteerde maatskappye te koop. Die bemarkingsaksie van sulke maatskappye berus baie keer op ‘n toekomstige notering wat dan nooit plaasvind nie.

Daarom is my raad om te fokus op dié wat reeds op die Johannesburgse Effektebeurs genoteer is.

Jou eie besigheid is wel ‘n uitsondering en in baie gevalle lewer sulke beleggings ‘n hoë opbrengs. Moenie bang wees om in jouself te belê nie – jy is jou eie sekuriteit.

‘n Belegging in eiendom kom gewoonlik ten minste een keer oor elkeen van ons se pad en, met die eiendomsmark wat tans pap is, is daar goeie geleenthede.

Maar, omdat dit nie met die druk van ‘n knoppie verkoop kan word nie, is likiditeit ‘n belangrike aspek om in aanmerking te neem. Indien ons dus van beleggingseiendomme praat, moet ons dalk eerder kyk na eiendomstrusts wat op die aandelebeurs genoteer is.

Die opbrengs mag ‘n bietjie minder as dié op jou persoonlike eiendom wees, maar die risiko is kleiner omdat dit gewoonlik gediversifiseerd (residensieel, kommersieel en industrieel) is. Die voordele is dat dit maklik verkoop kan word en dat huurders en onderhoud nie faktore is nie.

Vir jongmense is dit voordelig om beleggingseiendom te koop, maar kapitaal is gewoonlik skaars. Slegs ‘n deposito is egter nodig met die res van die koopbedrag wat dan geleen word.

Die feit dat jy kan leen, beteken dat jy vreemde kapitaal gebruik. In Engels noem hulle dit gearing. My raad is om so vinnig moontlik eiendom op dié wyse te bekom en begin klein as jy moet.

Vergeet van beleggingskemas, wees versigtig wanneer hoë opbrengste belowe word en belê net by instansies wat jy vertrou.

Pieter Willem Moolman is die stigter van PWM Financial Management in Port Elizabeth.

Kontak ons vir meer finansiële en beleggingsadvies.

Die toekoms is op entrepreneurskap gebou

Baie jongmense maak eers met die sakewêreld kennis nadat hulle hul sekondêre of tersiêre opleiding voltooi het en die vraag is of dit nie reeds te laat is nie, skryf Pieter Willem Moolman.

Met die werkloosheidsyfer wat dit is, is daar ‘n groot kans dat hulle nie dadelik werk sal kry nie en daarom raai ek aan dat ouers hul vroeg reeds aan entrepreneurskap blootstel.

Hoewel dit ingewikkeld mag klink, hoef dit nie so te wees nie. Ek vergelyk dit gewoonlik met fietsry.

Aan die begin is dit vreemd en jy mag dalk ‘n paar keer afval, maar sodra jy die basiese beginsels onder die knie het, vergeet jy dit nie weer nie. En, bygesê, kinders leer veel makliker as ons.

Nét so kan eenvoudige sakebeginsels van vroeg af aangeleer word.

Bring die konsep van geld van jongs af by jou kinders tuis – waar dit vandaan kom en waarom dit nodig is. Verduidelik dat ‘n mens dit verdien in ruil vir werk en dat dit jou in staat stel om jou lewenstyl te finansier.

Leer vir hulle die beginsel van spaarsamigheid. Forseer hulle om elke keer voor hulle iets koop te vra of hulle dit werklik nodig het.

Probeer so vinnig moontlik op ‘n punt kom waar hulle ‘n toelaag kry om basiese benodigdhede te koop. Dit leer hulle begroot en kweek beginsels soos beplanning en ‘n verantwoordelikheidsin.

Die belangrike les is dat kinders nie meer uitgee as wat hulle inkry nie. Verduidelik wat skuld is, dat dit ‘n koste dra en dat dit een van die grootste sondebokke op die pad na finansiële moeilikheid is.

Motiveer jou kind om iets te maak en dit teen ‘n hoër prys te verkoop as wat dit gekos het. En dan om uit die wins van die “besigheid” uit te spaar.

Nog ‘n voorbeeld is die aandelemark. Begin met denkbeeldige geld en laat die kind aandele kies, “koop” en dophou. Stel doelwitte en speel saam.

Jy sal verbaas wees oor die resultate – kinders se sakesin ontwikkel gouer as wat jy dink. Dis egter belangrik dat hulle moet leer dat die suksesvolste sakemense diegene is wat een keer meer opstaan as wat hulle platgeslaan is.

Pieter Willem Moolman is die stigter van PWM Financial Management in Port Elizabeth.

Kontak ons vir meer finansiële en beleggingsadvies.

Trustwetgewing is daar nie

Mense wend trusts vir ‘n wye verskeidenheid doeleindes aan, al ken of verstaan hulle dikwels nie die regsreëls wat van toepassing is nie, skryf Pieter Willem Moolman.

Hoewel daar nie trustwetgewing soos by maatskappye is nie, word trusts al hoe meer deur howe aan noukeurige ondersoek onderwerp en dan speel presedentereg ‘n rol.

‘n Mens moet dus seker wees jou trustakte is op datum en die trustdokumente byderhand.

‘n Inter vivos-trust, wat ook ‘n gesinstrust genoem word, is die tegniese naam van ‘n trust wat bestaan terwyl jy nog lewe. Die teenoorgestelde is ‘n testamentêre trust wat in werking tree wanneer jy sterf.

Eersgenoemde word dikwels gebruik vir boedelbeplanningsdoeleindes. Dit stel mense in staat om partykeer boedelbelasting te verminder, gesinsbelange te beskerm, ‘n familieplaas van een geslag na ‘n ander oor te dra of om beleggings vir minderjarige begunstigdes te bewaar totdat hulle oud genoeg is.

As jy die stigter van die trust is, is jy daarop geregtig om ‘n mede-trustee aan te stel en om as ‘n begunstigde in die trustakte benoem te word.

Om te verhinder dat jou trust as ‘n alter ego-trust beskou word, moet minstens een onafhanklike trustee aangestel word. Dit is iemand wat nie aan die begunstigdes verwant is nie en nie deur die besluite van die stigter of mede-trustees beïnvloed word nie.

Wees versigtig dat die trustbates nie as die stigter se persoonlike bates beskou word nie. Dit is daarom belangrik dat die stigter afstand doen van die eienaarskap van sy roerende of onroerende eiendom.

Die stigter verloor dus die beheer van sulke bates. Dit het wet geword ingevolge ‘n besluit van die Appèlhof waarin bepaal is dat die kerngedagte van ‘n trust juis die skeiding van eienaarskap (of beheer) van die bate en die genieting daarvan is.

Trustees word aangestel om – na hul diskresie en in ooreenstemming met die magte wat in die akte aan hulle toegeken is – namens benoemde begunstigdes trusteiendom te ontvang, te beheer, te bestuur en te verdeel.

Ten opsigte van trusteiendom maak die akte daarvoor voorsiening dat trustees met of sonder rente lenings mag bekom of toestaan. Die leningsrekenings sal in die finansiële jaarstate weerspieël word en ‘n leningsooreenkoms moet opgestel word waarin die bedrag en die voorwaardes van terugbetaling aangedui word, asook of rente van toepassing is.

Dit is belangrik want lenings sonder ‘n ooreenkoms kan as donasies vertolk word en dan moet donasiebelasting betaal word.

Die trust moet ook ‘n bindende huurooreenkoms hê indien trusteiendom aan derde party verhuur word.

Die trustees moet ‘n ooreenkoms onderteken waarin hulle saamstem dat die trust ‘n huurooreenkoms mag aangaan of ‘n lening mag toestaan. Daarby moet hulle aan een van die trustees magtiging gee om die ooreenkoms as ‘n verteenwoordiger van die trust te onderteken.

Huur- en leningsooreenkomste, asook bewyse van besluite, is van die trustdokumente wat byderhand gehou moet word wanneer jou trust van nader beskou word.

Indien jy onsekerheid oor jou trustakte het, raai ek jou aan om dit nou te hersien. En, indien jy onaangename verrassings wil vryspring, maak seker jou trustadministrasie is op datum.

Pieter Willem Moolman is die stigter van PWM Financial Management in Port Elizabeth.

Kontak ons vir meer finansiële en beleggingsadvies.

Vroue moet meer as ooit geldwys wees

Die meeste vroue gaan jaarliks vir ‘n volledige mediese ondersoek, maar baie stel ‘n finansiële ondersoek vir ‘n leeftyd uit, skryf Pieter Willem Moolman.

Ten spyte van hul mate van sofistikasie, is dit ongelukkig nog so dat baie Suid-Afrikaanse vroue hul finansiële verantwoordelikhede versuim. Hulle plaas steeds hul vertroue in die man in hul lewe om vir hul familie en persoonlike aftrede voorsiening te maak.

Ongelukkig kom spyt te laat en word hierdie fout eers besef ten tyde van ‘n skeisaak of wanneer hul man wegval.

Meer vroue moet verantwoordelikheid vir hul eie toekoms, en dus finansiële strategie, begin neem aangesien hulle langer as mans lewe en bykans een derde van hul leeftyd ná-aftrede voorlê.

Die gemiddelde Suid-Afrikaner verander ses keer van werk en aftreefondse word baie keer nie bewaar nie. Dit word eerder aangewend om ander gate toe te stop of op oorsese vakansies uitgegee.

Die vrou se tradisionele familieverantwoordelikhede lei daartoe dat hulle gewoonlik minder jare as mans aktief werk, wat beteken dat hul spaarperiode korter is.

Nog ‘n belangrike opvoedingstaak is om vroue skuld beter te laat verstaan, asook wat die impak daarvan is.

Kredietkaartskuld is die duurste soort en moet vermy word of eerste afbetaal word en hier moet impulsiewe of emosionele aankope ten alle koste vermy word.

Spaar en risikodekking is twee aspekte waaraan mens spesiale aandag kan skenk.

Wat eersgenoemde betref, is dit belangrik om inflasie se invloed op koopkrag te verstaan asook dat dit een van die hoofredes is om soveel geld moontlik weg te sit. Verder moet hulle die verantwoordelikheid om ‘n neseier op te bou op hul eie skouers neem.

Risikodekking verseker dat vroue en hul kinders finansieel onafhanklik kan wees as hul man skielik sou wegval. Neem sélf lewensdekking op jou man se lewe uit en betaal sélf die premie.

Vroue kan ook hul kinders se toekoms verseker deur dekking op hul eie lewens uit te neem en ‘n gedeelte aan hul kinders te bemaak.

Hulle moet ook nie deur kritieke siektes onkant betrap word nie. Hoewel mediese fondse direkte uitgawes dek, is daar steeds indirekte uitgawes wat met ernstige siekte vereenselwig word.

Pieter Willem Moolman is die stigter van PWM Financial Management in Port Elizabeth.

Kontak ons vir meer finansiële en beleggingsadvies.

Belê in so bietjie geduld

Beleggingsmarkte het die afgelope drie jaar ‘n behoorlike loesing gekry en baie van ons voel met goeie reg onseker, skryf Pieter Willem Moolman.

Ek wil nie baie tegnies hieroor raak nie, maar eerder ‘n paar gedagtes met dié van julle deel wat wil weet waarheen nou.

Daar lê natuurlik nog ‘n verkiesing ook voor wat verdere onsekerhede veroorsaak en na nog stres en moedeloosheid kan lei.

Dit is mos nie lekker om daagliks te hoor hoe sleg die ekonomie is en te sien hoe jou belegging kwyn nie. Ek dink baie van ons wil weghardloop, maar waarheen?

Die realiteit is dat ons geen ander heenkome het nie. Mens kan net positief probeer bly en die beste van ‘n slegte saak maak.

Die eerste reaksie van baie beleggers is om paniekerig te raak en hul beleggings in te cash sodat hulle meer sekerheid van hul opbrengs het. Dit kan ‘n flater wees aangesien die inflasierisiko oor die langtermyn die koopkrag van jou geld verwoes.

Kyk maar na die prys van brood wat tussen 1990 en 2016 van R1.12 na R10.20 gestyg het.

Die geheim is ‘n gediversifiseerde portefeulje waar jou belegging tussen verskillende bateklasse versprei word, maar daar is nie ‘n vaste resep nie.

Die bate-allokasie hang van verskeie faktore af soos risikoprofiel (jou aptyt vir risiko), ouderdom asook hoeveel likiditeit en inkomste jy benodig. ‘n Goeie finansiële adviseur kan jou maklik hiermee help.

Bate-allokasie is dus belangrik en kan gedefinieer word as die verdeling van kapitaal tussen verskillende bateklasse in ‘n poging om die beste opbrengs teen ‘n bepaalde risikovlak te verkry.

Ek kry ook nogal baie vrae oor die meriete van buitelandse beleggings en of dit deel van elke portefeulje moet wees. Daar is weereens nie ‘n bloudruk nie, maar ek sal ongemaklik voel om al my geld in Suid-Afrika, wat slegs 0.5% van die wêreld se ekonomie uitmaak, te hê.

Die sentiment van die meeste batebestuurders is dat, indien die geskiedenis homself gaan herhaal, die toekoms beter prestasies behoort te lewer. Geduld sal dus in jou guns tel.

Pieter Willem Moolman is die stigter van PWM Financial Management in Port Elizabeth.

Kontak ons vir meer finansiële en beleggingsadvies.

Vermy ‘n morsige boedel met goeie beplanning

Die bereddering van bestorwe boedels is ‘n plesier wanneer die boedelplanning ordentelik gedoen is, skryf Pieter Willem Moolman.

Sonder behoorlike boedelbeplanning kan dit morsig raak en in baie gevalle tot ‘n herverdelingsooreenkoms lei.

As al die erfgename nie saamstem nie, het jy probleme. Ek het self al ervaar hoe ‘n familie uitmekaar kan spat oor potte en panne.

Daar is verskeie definisies van boedelbeplanning, maar, volgens die kenner Meyerowitz, is dit die reël, bestuur, beveiliging en rangskikking van ‘n persoon se boedelbates.

Volgens hom moet dit op so ‘n wyse gedoen word dat hy vir homself, sy gesin en ander begunstigdes gedurende sy leeftyd en vir sy gesin en ander begunstigdes ná sy dood die optimum en voortgesette benutting daarvan verseker.

Boedelbeplanning is ‘n vakgebied op sy eie, maar ek sal probeer om kortliks die noodsaaklikheid daarvan te verduidelik.

Die eerste vraag is of jy weet wat alles in jou boedel is en wat die waarde daarvan is. Dit is krities en die beginpunt van die beplanningsproses.

Nadat jy bepaal het wat in jou boedel is, gaan dit oor die stel van doelwitte. Ek wil beklemtoon dat boedelbeplanning nie primêr op belastingbesparing gerig moet wees nie – dit is potensieel gevaarlik omdat wetgewing oornag kan verander.

Dit speel wel ‘n belangrike rol. Ander doelwitte behels aspekte soos die versorging van jou eggenoot en ander afhanklikes, die vermyding van twis tussen familielede en die kontinuïteit van boerderye, sake-ondernemings en beleggings.

‘n Praktiese en uitvoerbare testament vorm ‘n integrale deel van ‘n goeie boedelplan en vergemaklik die opstel daarvan.

‘n Ander vraag is of jy weet wat jou boedelkoste gaan wees en betyds daarvoor voorsiening te maak.

Behalwe eksekuteursfooie, is inkomstebelasting, boedelbelasting, kapitaalwinsbelasting en hereregte normaalweg betaalbaar. En moet nie die effek van die aanwasbedeling onderskat nie.

‘n Tekort aan kontantvloei in jou boedel kan tot die verkoop van bates lei. Hier speel die regte ondernemingsvorm dus ‘n rol.

Gaan sien vandag nog ‘n kenner om onaangename verrassings te vermy.

Pieter Willem Moolman is die stigter van PWM Financial Management in Port Elizabeth.

Kontak ons vir meer finansiële en beleggingsadvies.

Moenie in versekering se fynskrif verstrengel raak nie

Ons weet waarskynlik almal van iemand wat al gekla het dat die versekering nie hul eis wou uitbetaal nie ten spyte daarvan dat hul versekeringspremies tot op datum betaal was, skryf Pieter Willem Moolman.

Die rede lê gewoonlik in die fynskrif en daarom wil ek ‘n paar belangrike beginsels bespreek wat jou kan help sodat jy nie in dieselfde slaggate trap nie.

Soos met ander dinge in die lewe, kan goedkoop premies jou duur te staan kom. Mense is geneig om van versekeraar tot versekeraar agter goedkoper premies aan te skuif sonder om aan die gevolge te dink.

Indien jy wil skuif, maak seker dat die nuwe versekeraar wel die vermoë het om eise uit te betaal. Ook dat hulle goeie diens kan lewer wat die spoedige betaling van eise insluit.

Die tipe dekking is natuurlik ook belangrik. Die basiese polis by verskillende versekeraars is redelik standaard, maar daar kan tog wesenlike verskille ten opsigte van uitbreidings, bybetalings en uitsluitings wees.

Verder kan ‘n lang verhouding met ‘n bepaalde versekeraar jou help wanneer dit by die uitbetaling van twyfelagtige eise kom.

Dis kardinaal belangrik om ‘n goeie en bevoegde makelaar aan te stel om jou versekeringsportefeulje te bestuur. Maak net seker dat hy soos per wetgewing gelisensieerd is, professionele aanspreeklikheidsdekking van minstens R5-miljoen het en dat jy weet wat die diensmodel is.

Laasgenoemde moet op skrif wees en die vergoedingstruktuur sowel as die partye se verantwoordelikhede uitstip.

Die volgende belangrike element is om seker te maak jy geniet voldoende dekking. Gaan deur die verskillende afdelings met jou makelaar en so leer jy die produk ook ken.

Vra wat die bybetalings is. Hoewel dekking by verskillende versekeraars soortgelyk is, kan bybetalings wesenlik verskil.

Wat die eis self betref, moet jy seker maak jy gee kennis daarvan binne die polisvoorwaardes se neergelegde tyd. Jy mag egter geen erkenning, verklaring, aanbod, belofte, betaling of skadeloosstelling maak nie – al was jy skuldig.

Geniet die vakansie!

Pieter Willem Moolman is die stigter van PWM Financial Management in Port Elizabeth.

Kontak ons vir meer finansiële en beleggingsadvies.

Moenie met risikodekking dobbel nie

Hoewel almal se paadjies verskil, is die kanse bitter goed dat jy gekom het waar jy vandag is ná jare se opvoeding, opleiding, beplanning en harde werk, skryf Pieter Willem Moolman.

Die paradoks van die lewe is egter dat alledaagse dinge soos ‘n ongeluk, gevreesde siekte of die dood jou lewe in ‘n oogwink kan verander.

Die vraag is of jy bereid is om met dié risiko’s te dobbel en maar vir die beste hoop of eerder vir die ergste voorsiening maak. Indien jy braaf en planloos is, is die dilemma dat sulke gebeurlikhede ‘n invloed op die mense om jou kan hê.

Elke lid van jou gesin – of jou werknemers indien jy ‘n sake-eienaar is – kan in die spervuur beland en jy het dus myns insiens ‘n verantwoordelikheid teenoor jouself en die mense wat op jou staatmaak om vooruit te dink.

Dis ‘n feit dat die lewe met onsekerhede gevul is en daarom is dit broodnodig dat jy risikodekking het. Die belangrikste hiervan is vir ontydige dood, ongeskiktheid, gevreesde siektes en ander kwale wat jou inkomste kan beïnvloed.

Die doel van boedelbeplanning is om seker te maak jou afhanklikes is finansieel onafhanklik by ontydige dood en daarom moet jou lewensdekking in plek en voldoende wees.

Daarteenoor verseker ongeskiktheidsdekking dat jou en jou afhanklikes se lewenskostes gedek sal wees indien iets met jou sou gebeur wat daartoe lei dat jy nie verder kan werk nie.

Gevreesde siektes kan ‘n moontlike verandering in lewenstyl meebring en ook jou lewensverwagting verkort. Die korrekte dekking hier sal verseker dat jy nie in hierdie emosionele tyd finansieel onder druk kom nie.

‘n Verlies aan inkomste kan vir die broodwinner finansieel katastrofies wees. Siektedekking, of ‘n inkomstebeskermer, vervang jou inkomste en help dat jy en jou gesin jul lewensstandaard kan handhaaf.

Die kans is goed dat jy uitgevang gaan word indien jy met jou risikodekking dobbel. Maak dus seker joune is in plek en dat dit gereeld hersien word om by veranderende behoeftes te pas.

Pieter Willem Moolman is die stigter van PWM Financial Management in Port Elizabeth.

Kontak ons vir meer finansiële en beleggingsadvies.

Salomo se wysheid help ons vandag nog

Vandag se rubriek bestaan grootliks uit ‘n aantal waardevolle riglyne uit ‘n bron wat dalk vir sommige lesers ‘n verrassing sal wees, skryf Pieter Willem Moolman.

Dié pitkos staan al eeue lank bekend as die wyshede van Salomo, soos opgeteken in die Bybelboek Spreuke.

Ek gaan nie op die inspirerende gedagtes uitwei nie, maar glo dat almal, deur hierdie verse te lees, iets sal vind wat hulle in hul alledaagse lewe – en veral op finansiële gebied – sal help.

Die aanhalings bevestig terselfdertyd dat beginsels uit die Bybelse tydperk nie verander het nie.

• Spreuke 4 vers 14 – Wyshede het meer voordele as geld;
• 6:6 – Jou luiaard, leer by die mier wat wysheid is;
• 6:8 – Hy [die mier] kry reeds in die somer sy kosvoorraad reg. Die oestyd werk hy klaar voor die winter kom;
• 10:4 – Mense wat lui is, word gou arm. Hulle wat fluks is, word ryk;
• 11:2 – Nederigheid bring wysheid;
• 11:15 – Dit is gevaarlik om vir iemand borg te staan; dit is veiliger om nee te sê;
• 12:24 – Dié wat pligsgetrou werk, word leiers;
• 13:11 – Rykdom wat maklik kom, verdwyn net so maklik. Wie bietjie vir bietjie bymekaar maak, het naderhand baie;
• 13:16 – ‘n Verstandige mens dink voor hy iets doen;
• 15:15 – Vir die bedrukte mens bring elke dag net probleme. Vir die blymoedige mens is die hele lewe ‘n fees;
• 15:33 – Nederigheid kom eerste, daarna volg eer;
• 16:18 – Hoogmoed lei tot ondergang;
• 16:32 – Dis beter om geduldig te wees as dapper. Selfbeheersing is beter as om ‘n stad in te neem;
• 17:22 – ‘n Vrolike mens is soos goeie medisyne. ‘n Neerslagtige mens tap jou krag;
• 17:27 – Iemand wat kennis het, praat nie baie nie. Iemand met insig bly kalm;
• 19:4 – Rykdom bring baie mooiweersvriende;
• 19:17 – Om na ‘n arm mens om te sien, is ‘n lening aan die Here. Hy sal jou daarvoor vergoed;
• 20:13 – Moenie lief wees vir slaap nie; jy kan in armoede verval. Wees wakker, en jy sal genoeg hê om te eet;
• 21:5 – Getroue werk lewer wins op. Afskeepwerk lei tot gebrek;
• 23:13 – Moenie bang wees om jou kind te dissiplineer nie. Hy sal nie doodgaan van ‘n pak slae nie;
• 27:01 – Moenie te veel praat oor wat môre kan gebeur nie. Jy weet glad nie;
• 27:18 – Wie omsien na die belange van sy werkgewer sal voordeel daaruit trek;
• 28:19 – Iemand wat sy grond bewerk, sal volop hê om te eet;
• 29:21 – ‘n Slaaf wat van kleins af bederf is, is opstandig wanneer hy groot is.

Deur hierdie gedagtes van Salomo te lees, te bedink en in jou daaglikse lewe toe te pas, besef ‘n mens gou wat werklik belangrik is.

Ons almal smag mos maar na meer verstandigheid — en in Spreuke kry ‘n mens dit gratis.

Pieter Willem Moolman is die stigter van PWM Financial Management in Port Elizabeth.

Kontak ons vir meer finansiële en beleggingsadvies.